Jablonka - Sousedská síť na Proseku CZFree.Net Prosek www.prosek.czf

Stanovy jablonka.cz z.s.

sob bře 21, 2009 18:09

Čl. 1 Základní ustanovení1)Spolek má název: jablonka.cz z.s. (dále jen spolek). Povolená zkratka názvu: jablonka.cz2)Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění.3)Sídlo spolku je na adrese: Jablonecká 713, 190 00 Praha 9Čl. 2 Činnost spolkuZákladním cílem spolku je sdružovat zájemce o výzkum, vývoj a testování produktů a aplikací v oblasti informačních a komunikačních technologií s důrazem na jejich praktické využití a pro šíření vzdělanosti, kultury a odstraňování informačních bariér.1)Spolek bude k dosažení svých cílů vyvíjet zejména následující činnosti:a)výzkum a vývoj technických a programových prostředků vhodných pro budování, správu a provoz informačních a komunikačních technologií,b)vytvoření a zajištění provozu počítačové sítě pro testování vyvíjených prostředků, vzájemnou komunikaci členů a propojení do dalších sítí,c)provozování regionálního informačního systému,d)podpora rozvoje a využívání internetu a informačních technologií,e)rozšiřování aplikace nejmodernějších informačních technologií,f)poskytování poradenské a konzultační služby členům,g)pořádání školení, diskusí, exkurzí, konferencí a seminářů pro členy i pro veřejnost,h)expertní a publikační činnost,i)výzkum rozhodovacích procesů v rámci telekomunikačních sítí,j)získávání dotací, grantů a sponzorských příspěvků za účelem financování sdružení a jeho projektů,k)spolupráce se subjekty, které sledují slučitelné cíle.Čl. 3 Členství ve spolku1)Členem spolku se může stát každá fyzická či právnická osoba, která se chce účastnit prací naplňujících cíle spolku.2)Členství ve spolku je zcela dobrovolné a vzniká zapsáním do seznamu členů.3)Zájemce o členství se od doby podání přihlášky do okamžiku zapsání do seznamu členů označuje jako čekatel členství.4)O vzniku členství rozhoduje rada. Při rozhodování vezme v úvahu technické možnosti připojení nového člena na komunikační infrastrukturu spolku. Případné zamítnutí žádosti o přiznání členství nemusí rada zdůvodňovat.5)Člen spolku má právo podat písemně žádost o zrušení nebo pozastavení členství. Při pozastaveném členství nemá povinnost platit pravidelné členské příspěvky a nemá právo využívat produkty spolku.6)Členství zanikne vyškrtnutím ze seznamu členů spolku.7)Členství ve spolku končí:a)vystoupením člena ze spolku,b)rozhodnutím valné hromady o vyloučení člena,c)úmrtím člena,d)zánikem člena - právnické osoby,e)zánikem spolku,f)uplynutím posledního dne lhůty, která byla radou písemně dodatečně stanovena členovi k zaplacení dlužných členských příspěvků, jestliže vyzvaný člen v této lhůtě dlužné členské příspěvky nezaplatil.8)Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže člen spolku zvlášť závažným způsobem porušuje svoje povinnosti člena, nebo poškozuje dobré jméno spolku, přestože byl na porušování svých povinností a na možnost vyloučení ze spolku písemně upozorněn radou.Čl. 4 Práva a povinnosti člena1)Člen spolku má právo:a)účastnit se jednání valné hromady, hlasovat na ní a vznášet návrhy,b)volit a být volen do orgánů spolku,c)nechat se při jednání valné hromady zastupovat jiným členem,d)využívat, za podmínek stanovených radou, produkty spolku (připojení k síti a Internetu, konzultace, organizační a technická podpora aj.),e)navrhovat kontrolu činnosti spolku kontrolorovi,2)Člen spolku má povinnost:a)respektovat a dodržovat stanovy spolku, jakož i všechny vnitřní předpisy a rozhodnutí orgánů spolku,b)platit ve stanovených lhůtách členské příspěvky,c)oznamovat změny údajů vedených v seznamu členů spolku; tyto změny je člen povinen oznámit spolku do 7 dnů ode dne, kdy nastaly,d)je-li členem právnická osoba, je povinna delegovat zástupce, který bude jednat jejím jménem.Čl. 5 Orgány spolku1)Valná hromadaa)valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena všemi členy spolku; valnou hromadu svolává rada spolku nejméně jednou ročně s přesahem maximálně dvou měsíců; rada však svolá valnou hromadu kdykoliv, požádá-li o to alespoň třetina všech členů nebo kontrolor spolku, a to nejpozději do jednoho měsíce,b)valná hromada se svolává rozesláním pozvánky všem členům spolku elektronickou nebo papírovou poštou nejméně 14 dní předem; součástí pozvánky je i návrh programu,c)valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, nestanoví-li tyto stanovy jinak, a při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy,d)zástupce nepřítomného člena se při prezenci prokáže plnou mocí k zastupování opatřenou úředně ověřeným podpisem zmocnitele; zástupce může na valné hromadě zastupovat nejvýše jednoho člena; po předložení plné moci je zastoupený považován za přítomného,e)valná hromada je vždy schopna usnášení; pokud je na valné hromadě méně než 20% členů je možné projednat jen program oznámený v pozvánce na tuto valnou hromadu,f)valnou hromadu vede předsedající určený radou,g)na valné hromadě je nejprve zvolen ověřovatel a poté je po případném doplnění schválen program; jednání valné hromady jsou neveřejná; z každého zasedání vyhotoví předsedající zápis, který spolupodepíše zvolený ověřovatel,h)výhradně valné hromadě přísluší1. volit z členů rovnou, přímou a tajnou volbou členy rady na dobu tří let,2.volit z členů rovnou, přímou a tajnou volbou kontrolora na dobu tří let,3.odvolávat tajným hlasováním členy rady nebo kontrolora spolku,4.schvalovat výši a četnost všech příspěvků podle návrhu rady,5.schvalovat roční plán výdajů na činnost spolku,6.měnit stanovy, v tom případě rozhoduje valná hromada třípětinovou většinou hlasů přítomných členů,i)valné hromadě dále přísluší1. schvalovat zprávu rady o hospodaření a zprávu kontrolora o revizihospodaření za uplynulý kalendářní rok,2. v případě zániku spolku rozhoduje o provedení likvidace a o naložení s majetkem a likvidačním zůstatkem,3. rozhodovat ve všech dalších věcech, které jsou jí vyhrazeny těmito stanovami, vnitřními předpisy, nebo pokud o rozhodnutí požádá rada.2)Radaa)rada je výkonným orgánem spolku a je nejméně tříčlenná,b)radě přísluší1. ze svých členů volit a odvolávat předsedu spolku,2.přijímat vnitřní předpisy spolku ve všech věcech s výjimkou otázek výhradně svěřených do pravomoci valné hromady,3.rozhodovat o přijetí nových členů spolku a navrhovat valné hromadě jejich vyloučení,4.vést seznam členů spolku jakož i jeho podpůrné evidence,5.spravovat majetek spolku,c)radě dále přísluší1.svolávat valnou hromadu a určovat jejího předsedajícího,2.podávat valné hromadě zprávu o výsledcích hospodaření,3.provádět další činnosti určené radě těmito stanovami, nebo vnitřními předpisy,4.činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti spolku, jakož i provádět další činnost, pokud tato nepřísluší jiným orgánům spolku,d)zasedání rady svolává předseda spolku zpravidla jedenkrát měsíčně, nejméně však jedenkrát za tři měsíce,e)rada rozhoduje prostou většinou všech hlasů; rada je schopna usnášení jsou-li přítomni alespoň 3 členové rady,f)rozhodnutí rady jsou písemná, opatřená podpisy přítomných členů rady,g)rada umožní všem členům spolku nahlížet do zápisů z členských schůzí a rozhodnutí rady, kontrolorovi pak kontrolu účetnictví a dalších materiálů souvisejících s činností spolku.3)Předsedaa)předseda je statutárním zástupcem spolku; zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem ve všech věcech, respektujíce rozhodnutí rady nebo valné hromady,b)předseda je oprávněn činit v době mezi zasedáními rady veškerá opatření a rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti spolku, s výjimkou těch, která jsou stanovami vyhrazena valné hromadě.4)Kontrolor a)kontrolor je revizním a kontrolním orgánem spolku,b)kontrolor vykonává kontrolní činnost v oblasti hospodaření spolku, zejména účetnictví a financí, jakožto i kontrolu ostatních činností spolku; rada je povinna poskytnout kontrolorovi veškeré materiály související s činností spolku,c)alespoň jednou ročně provádí revizi účetnictví a valné hromadě předkládá zprávu o kontrole hospodaření spolku za uplynulý kalendářní rok.5)Společná ustanovení o orgánech spolkua)funkce v orgánech spolku jsou čestné,b)za výkon funkcí v orgánech spolku přísluší pouze náhrada hotových výdajů,c)funkce kontrolora a člena rady jsou neslučitelné.Čl. 6 Odborné komise1)Odborné komise (dále jen „komise“) jsou expertními poradními orgány, které zřizuje valná hromada nebo rada spolku k řešení a posuzování odborné nebo speciální problematiky.2)Okruhy působnosti a úkoly určuje orgán, který komisi ustanovil. Tentýž orgán rozhodne i o počtu členů komise, jejím personálním obsazení i jejím zrušení.3)Komise sama volí ze svého středu zástupce, který řídí její práci a zastupuje ji při jednání s jejím zřizovatelem.4)Doporučení odborných komisí nejsou pro jejich zřizovatele závazná.5)Po celou dobu existence spolku existuje i komise „Komunikační infrastruktura”a)úkolem této komise je řídit vznik, rozvoj, provozní podmínky, a další parametry počítačové sítě spolku,b)komise je tvořena předsedou spolku a čtyřmi členy, volenými valnou hromadou; valná hromada zvolí i náhradníky pro případ, kdy se člen komise nemůže dlouhodobě účastnit její práce, rezignuje, nebo ukončí členství,c)tato komise je poradním orgánem rady,d)pokud se rada rozhodne nerespektovat doporučení této komise, je povinna předložit toto své rozhodnutí ke schválení valné hromadě; do rozhodnutí valné hromady se musí zdržet všech nevratných kroků v příslušné oblasti.Čl. 7 Zásady hospodaření1)Spolek hospodaří se svým majetkem, jehož zdrojem jsou zejména:a)členské příspěvky1.pravidelný členský příspěvek,2.jednorázový vstupní příspěvek,b)dary a jiná plnění fyzických a právnických osob,c)příjmy z činností při naplňování cílů spolku,d)výnosy z majetku,e)příjmy z jiných finančních zdrojů.2)Tyto zdroje jsou používány výhradně v souladu s předmětem činnosti sdruženía k zajištění jeho provozu.3)Cílem činnosti spolku není dosažení zisku. Přebytek hospodaření se použije v následujícím období podle rozpočtu schváleného radou.4)Hospodaření spolku se řídí vnitřními předpisy spolku a obecně závaznými právními předpisy.5)Účetní závěrka za uplynulý kalendářní rok musí být projednána radou nejpozději do konce února následujícího roku.6)Zprávu o výsledcích hospodaření za uplynulé období předkládá rada ke schválení valné hromadě.Čl. 8 Závěrečná ustanovení1)Pro svou činnost vydá spolek minimálně tyto interní předpisya)organizační řád – řeší pravomoci orgánů, jejich odpovědnost a způsob spolupráce,b)jednací řád – určuje jak jednají a rozhodují orgány spolku,c)provozní řád počítačové sítě – upřesňuje etiku chování na počítačové síti2)Ukončením členství končí i činnost v orgánech spolku.3)Členy první rady spolku jsou členové přípravného výboru.


Nástěnka

Žádost o instalaci

Jablonka.cz

Jablonecká 713
190 00 Praha - Prosek
IČO: 26635925
DIČ: CZ26635925
Nejsme plátci DPH

číslo účtu fio.cz:
2600031002/2010