Organizační řád

Diskuse nad činností a věcmi kolem našeho spolku.

Moderátoři: yenik, simandl

Odpovědět
simandl
Administrátor fóra
Příspěvky: 1074
Registrován: úte srp 19, 2003 22:20
Bydliště: Jablonecká 713
Kontaktovat uživatele:

Organizační řád

Příspěvek od simandl » stř zář 17, 2003 23:59

Ahoj lidi, předpokládám že to není definitivní a byl bych rád kdyby jste se k organizačnímu řádu vyjádřili. Je převzatý od OS czela.net
Schválit ho můžem na první valné hromadě.
ke stažení
http://www.jablonka.cz/soubory/os/rady/ ... ni_rad.pdf
http://www.jablonka.cz/soubory/os/rady/ ... ni_rad.sxw

-----------------------------------------------------------------------------------------
jablonka.cz
občanské sdružení

ORGANIZAČNÍ
ŘÁD

sídlo sdružení
Jablonecká 713, 190 00 Praha 9Praha 2003

1 OBSAH

1 OBSAH 2
2 ÚVOD 3
2.1 VZNIK SDRUŽENÍ 3
2.2 ÚČINNOST ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 3
3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SDRUŽENÍ 4
3.1 ORGÁNY 4
4 VALNÁ HROMADA 5
4.1 PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY 5
5 RADA SDRUŽENÍ 6
5.1 POSTAVENÍ RADY 6
5.2 VOLBA RADY, FUNKČNÍ OBDOBÍ 6
5.3 PŮSOBNOST RADY 6
5.4 ZÁNIK ČLENSTVÍ V RADĚ 8
6 PŘEDSEDA 9
6.1 POSTAVENÍ PŘEDSEDY 9
6.2 VOLBA PŘEDSEDY 9
6.3 PŮSOBNOST PŘEDSEDY 9
7 KONTROLOR 11
7.1 POSTAVENÍ KONTROLORA 11
7.2 FUNKČNÍ OBDOBÍ KONTROLORA 11
7.3 PŮSOBNOST KONTROLORA 11
7.4 ZÁNIK FUNKCE KONTROLORA 11
8 PLATNOST A ÚČINNOST ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 13
8.1 PLATNOST 13
8.2 ÚČINNOST 13

2 ÚVOD

2.1 Vznik sdružení
2.1.1 Občanské sdružení jablonka.cz, se sídlem: Jablonecká 713, 190 00 Praha 9,
IČO: 266 35 925 (dále jen "Sdružení"), vzniklo registrací u Ministerstva vnitra České republiky provedeným dne 15.7.2003 pod č.j. VS/1-1/54514/03-R.
2.2 Účinnost organizačního řádu
2.2.1 Rada Sdružení vydává v souladu se stanovami Sdružení následující organizační řád, který v souladu se stanovami Sdružení upravuje vnitřní organizaci Sdružení.3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SDRUŽENÍ

3.1 Orgány
Sdružení má dle příslušných ustanovení stanov následující orgány:
a) valná hromada,
b) rada,
c) předseda,
d) kontrolor.4 VALNÁ HROMADA

4.1 Působnost valné hromady
4.1.1 Do působnosti valné hromady patří zejména:

(a) volba a odvolání členů rady,
(b) volba a odvolání kontrolora,
(c) schvalování výše všech poplatků,
(d) schvalování ročního plánu výdajů na činnost Sdružení,
(e) změny stanov Sdružení,
(f) schvalování zprávy rady o hospodaření Sdružení za uplynulý kalendářní rok,
(g) schvalování zprávy kontrolora o revizi hospodaření za uplynulý kalendářní rok,
(h) v případě zániku Sdružení rozhoduje o provedení likvidace a o naložení s majetkem a likvidačním zůstatkem, zejména o volbě likvidátora a schválení plánu likvidace,
(i) rozhodovat ve všech dalších záležitostech, které jsou jí vyhrazeny stanovami a nebo vnitřními předpisy,
(j) rozhodování o záležitostech předložených valné hromadě k projednání radou.

4.1.2 Valná hromada si může vyhradit k rozhodování i jiné záležitosti, které dle tohoto organizačního řádu náleží do působnosti jiného orgánu Sdružení.5 RADA SDRUŽENÍ

5.1 Postavení rady
5.1.1 Členové rady mohou být voleni valnou hromadou Sdružení pouze z řad členů Sdružení. Členem rady Sdružení může být pouze zletilá fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům.
5.1.2 Rada je výkonným orgánem Sdružení a musí být vždy nejméně tříčlenná. Rada může mít i více než tři členy, ale počet jejích členů musí být vždy lichý.
5.2 Volba rady, funkční období
5.2.1 Rada je volena valnou hromadou Sdružení v tajné a rovné volbě.
5.2.2 Funkční období členů rady Sdružení je tříleté. Začíná dnem zvolení člena Sdružení do funkce člena rady a končí dnem kalendářního roku, který se svým označením shoduje se dnem, v němž funkční období člena začalo.
5.3 Působnost rady
5.3.1 Do působnosti rady patří:
(a) ze svých členů volit a odvolávat předsedu Sdružení,
(b) přijímat vnitřní předpisy Sdružení ve všech věcech s výjimkou otázek výhradně svěřených do pravomoci valné hromady,
(c) rozhodovat o přijetí nových členů Sdružení a navrhovat valné hromadě jejich vyloučení,
(d) vést seznam členů Sdružení jakož i jeho podpůrné evidence,
(e) spravovat majetek Sdružení.

5.3.2 Radě dále přísluší:
(a) svolávat valnou hromadu a určovat jejího předsedajícího,
(b) podávat valné hromadě zprávu o výsledcích hospodaření Sdružení za předchozí kalendářní rok,
(c) provádět další činnosti určené radě stanovami, nebo vnitřními předpisy,
(d) činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti Sdružení, jakož i provádět další činnost, pokud tato nepřísluší jiným orgánům Sdružení,
(e) zajištění vedení účetnictví Sdružení.

5.3.3 Rozhodnutí rady jsou vždy písemná, tj. musí být provedena v souladu s příslušnými ustanoveními jednacího řádu Sdružení. Rada umožní všem členům Sdružení nahlížet do zápisů z valných hromad a zápisů a rozhodnutí rady.

5.3.4 Rada zejména nesmí bez souhlasu valné hromady Sdružení přijímat závazky Sdružení v rozsahu větším než 20000,-Kč (dvacet tisíc) u každého jednotlivého závazku nebo v celkovém rozsahu větším než 40000,-Kč (čtyřcet tisíc), tj. činit takové právní úkony, na jejichž základě by došlo ke vzniku závazku nebo přijetí ručení Sdružení, či úkonu s podobným obsahem v rozsahu větším než je stanoveno tímto ustanovením organizačního řádu.

5.3.5 Rada je povinna umožnit kontrolorovi kontrolu účetnictví Sdružení a dalších materiálů souvisejících s činností Sdružení.

5.3.6 Rada je povinna zajistit řádné vedení účetnictví Sdružení v souladu se zákonem 531/1991 Sb., o účetnictví.
5.3.7 Rada vykonává svou působnost při správě majetku Sdružení vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy, tj. zejména odpovídá za řádné plnění daňových administrativních a registračních povinností Sdružení a za dodržování předpisů upravujících provoz Sdružením provozovaných zařízení, pokud je takový provoz omezen nebo regulován. Rada za výkon těchto jejích povinností odpovídá valné hromadě Sdružení.


5.4 Zánik členství v radě
5.4.1 K zániku členství v radě dochází zejména smrtí člena rady, jeho odvoláním valnou hromadou, odstoupením z funkce či uplynutím jeho funkčního období.
5.4.2 V případě zániku členství v radě je valná hromada povinna zvolit nového člena rady nejpozději do tří (3) měsíců ode dne zániku členství původního člena rady.
5.4.3 V případě zániku členství v radě je rada oprávněna sama jmenovat náhradního člena rady, neklesl-li počet členů rady Sdružení zvolených valnou hromadou pod polovinu. Funkční období takto jmenovaného náhradního člena rady zaniká dnem konání nejbližší valné hromady Sdružení.
5.4.4 Funkce člena rady zaniká volbou nového člena rady, nejpozději ale uplynutím jeho funkčního období. To neplatí, odstoupí-li člen rady ze své funkce.
5.4.5 V případě, že člen rady odstoupí ze své funkce, končí výkon jeho funkce dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat rada. Jestliže odstupující člen rady oznámí své odstoupení na zasedání rady, končí výkon funkce odstupujícího člena rady 2 (dva) měsíce po takovém oznámení, neschválí-li rada na žádost odstupujícího člena rady jiný okamžik zániku funkce.6 PŘEDSEDA

6.1 Postavení předsedy
6.1.1 Předseda je statutárním zástupcem Sdružení.
6.2 Volba předsedy
6.2.1 Rada zvolí na svém prvním zasedání ze svých členů předsedu Sdružení. Jestliže nedojde k dohodě při volbě předsedy Sdružení, zvolí ho valná hromada na svém nejbližším zasedání.
6.2.2 Předseda řídí činnost rady dle stanov a rovněž dle organizačního řádu běžnou činnost Sdružení.

6.3 Působnost předsedy
6.3.1 Předseda zastupuje Sdružení navenek a jedná jeho jménem ve všech záležitostech Sdružení. Předseda jedná za Sdružení v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy Sdružení a v souladu s rozhodnutími rady a/nebo rozhodnutími valné hromady Sdružení, pokud nejsou v rozporu s obecně závaznými předpisy.

6.3.2 Předseda jedná za Sdružení tak, že k napsanému, vytištěnému, otištěnému razítkem nebo jinak vypsanému nebo uvedenému názvu Sdružení připojí své jméno a příjmení, funkci "předseda" a svůj vlastnoruční podpis. Předseda může podepisovat za Sdružení rovněž elektronickým podpisem dle příslušných obecně platných předpisů.

6.3.3 Předseda je oprávněn činit v době mezi zasedáními rady veškerá opatření a rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti Sdružení, s výjimkou těch, která jsou stanovami vyhrazena valné hromadě. Předseda je povinen informovat o všech jím učiněných rozhodnutích a přijatých opatřeních radu na jejím nejbližším zasedání.

6.3.4 Předseda informuje radu o jím zamýšlených opatřeních a rozhodnutích, která jsou nezbytná pro chod Sdružení.7 KONTROLOR

7.1 Postavení kontrolora
7.1.1 Kontrolor je revizním a kontrolním orgánem Sdružení.
7.2 Funkční období kontrolora
7.2.1 Kontrolor je volen valnou hromadou Sdružení z řad členů Sdružení. Kontrolor je volen a odvoláván valnou hromadou Sdružení v přímé a tajné volbě.
7.2.2 Kontrolorem může být pouze zletilá fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům. Funkční období kontrolora je tříleté. Začíná dnem zvolení člena Sdružení do funkce kontrolora a končí dnem kalendářního roku, který se svým označením shoduje se dnem, v němž funkční období kontrolora začalo.
7.3 Působnost kontrolora
7.3.1 Kontrolor vykonává kontrolní činnost v oblasti hospodaření Sdružení, zejména kontrolu účetnictví a financí. Kontrolor vykonává i kontrolu ostatních činností Sdružení.
7.3.2 Kontrolor je oprávněn si vyžádat od rady Sdružení veškeré materiály související s činností Sdružení. Kontrolor je oprávněn se účastnit zasedání rady.
7.3.3 Kontrolor je povinen alespoň jednou ročně provést revizi účetnictví a hospodaření Sdružení a vypracovat a řádné valné hromadě předložit zprávu o kontrole hospodaření Sdružení za uplynulý kalendářní rok.
7.3.4 Kontrolor je při výkonu své funkce vázán obecně závaznými předpisy, stanovami Sdružení, vnitřními předpisy Sdružení a přijatými usneseními valné hromady, pokud nejsou v rozporu s obecně závaznými předpisy.
7.4 Zánik funkce kontrolora
7.4.1 K zániku funkce kontrolora dochází zejména uplynutím jeho funkčního období, odvoláním valnou hromadou Sdružení, jeho odstoupením z funkce nebo jeho úmrtím.
7.4.2 V případě zániku funkce kontrolora je valná hromada povinna zvolit nového kontrolora nejpozději do tří (3) měsíců ode dne zániku funkce kontrolora.
7.4.3 V případě zániku kontrolora musí být svolána valná hromada Sdružení, která zvolí nového kontrolora Sdružení. Valná hromada musí být v takovém případě svolána nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne zániku funkce kontrolora.
7.4.4 Funkce kontrolora zaniká volbou nového kontrolora. To neplatí, odstoupí-li kontrolor ze své funkce.
7.4.5 Výkon funkce odstupujícího kontrolora, který byl zvolen valnou hromadou, končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat rada Sdružení. Pokud kontrolor oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady resp. rady Sdružení, zaniká výkon jeho funkce 2 (dva) měsíce ode dne takového oznámení, pokud valná hromada resp. rada Sdružení na jeho žádost neschválí jiný okamžik zániku funkce.

8 PLATNOST A ÚČINNOST ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU
8.1 Platnost

8.1.1 Tento organizační řád je platný a účinný dnem jeho schválení valnou hromadou Sdružení.
8.2 Účinnost
8.2.1 Tento organizační řád může být měněn pouze se souhlasem valné hromady Sdružení.

V Praze dne 20.10.2003

Rada sdružení "jablonka.cz"
Naposledy upravil(a) simandl dne pát led 06, 2006 10:57, celkem upraveno 1 x.

simandl
Administrátor fóra
Příspěvky: 1074
Registrován: úte srp 19, 2003 22:20
Bydliště: Jablonecká 713
Kontaktovat uživatele:

úpravy ?

Příspěvek od simandl » pon říj 20, 2003 10:22

Ahoj,
mám následující:
 1. IČO v kapitole 2.1 mít s pevnýma mezerama aby to bylo vše na jednom řádku
 2. v kapitole 4.1.1 zaměnit "(i) rozhodovat ve všech dalších záležitostech, které jsou jí vyhrazeny stanovami, vnitřními předpisy, " za "(i) rozhodovat ve všech dalších záležitostech, které jsou jí vyhrazeny stanovami a nebo vnitřními předpisy, "
 3. v kapitole 5.3.4 zaměnit
  "Rada zejména nesmí bez souhlasu valné hromady Sdružení přijímat závazky Sdružení v rozsahu větším než ____,--Kč u každého jednotlivého závazku nebo v celkovém rozsahu větším než ____,--Kč, tj. činit takové právní úkony, na jejichž základě by došlo ke vzniku závazku nebo přijetí ručení Sdružení, či úkonu s podobným obsahem v rozsahu větším než je stanoveno tímto ustanovením organizačního řádu. "
  za
  "Rada zejména nesmí bez souhlasu valné hromady Sdružení přijímat závazky Sdružení v rozsahu větším než 20000,-Kč u každého jednotlivého závazku nebo v celkovém rozsahu větším než 40000,-Kč, tj. činit takové právní úkony, na jejichž základě by došlo ke vzniku závazku nebo přijetí ručení Sdružení, či úkonu s podobným obsahem v rozsahu větším než je stanoveno tímto ustanovením organizačního řádu. "
 4. v kapitole 7.4.1 zaměnit "dochází zejména smrtí kontrolora" za "dochází zejména úmrtím kontrolora"
 5. v kapitole 7.4.2 zaměnit
  "V případě zániku funkce kontrolora je valná hromada povinna zvolit nejpozději do tří (3) měsíců ode dne zániku funkce kontrolora."
  za
  "V případě zániku funkce kontrolora je valná hromada povinna zvolit nového kontrolora nejpozději do tří (3) měsíců ode dne zániku funkce kontrolora."
hezký den

yenik
Administrátor fóra
Příspěvky: 108
Registrován: úte srp 19, 2003 19:55

úpravy návrhu...

Příspěvek od yenik » pon říj 20, 2003 12:04

byly provedeny.

Odpovědět

Zpět na „Spolek“