Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

stanovy [2019/05/05 23:50] (aktuální)
0.0.0.0 vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Stanovy ======
  
 +Stanovy jablonka.cz z.s.
 +
 +Čl. 1
 +Základní ustanovení
 +
 +1)Spolek má název: jablonka.cz z.s. (dále jen spolek). Povolená zkratka názvu: jablonka.cz
 +
 +2)Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění.
 +
 +3)Sídlo spolku je na adrese: Jablonecká 713, 190 00 Praha 9
 +
 +Čl. 2
 +Činnost spolku
 +
 +Základním cílem spolku je sdružovat zájemce o výzkum, vývoj a testování produktů a aplikací v oblasti informačních a komunikačních technologií s důrazem na jejich praktické využití a pro šíření vzdělanosti,​ kultury a odstraňování informačních bariér.
 +
 +1)Spolek bude k dosažení svých cílů vyvíjet zejména následující činnosti:
 +
 +a)výzkum a vývoj technických a programových prostředků vhodných pro budování, správu a provoz informačních a komunikačních technologií,​
 +
 +b)vytvoření a zajištění provozu počítačové sítě pro testování vyvíjených prostředků,​ vzájemnou komunikaci členů a propojení do dalších sítí,
 +
 +c)provozování regionálního informačního systému,
 +
 +d)podpora rozvoje a využívání internetu a informačních technologií,​
 +
 +e)rozšiřování aplikace nejmodernějších informačních technologií,​
 +
 +f)poskytování poradenské a konzultační služby členům,
 +
 +g)pořádání školení, diskusí, exkurzí, konferencí a seminářů pro členy i pro veřejnost,
 +
 +h)expertní a publikační činnost,
 +
 +i)výzkum rozhodovacích procesů v rámci telekomunikačních sítí,
 +
 +j)získávání dotací, grantů a sponzorských příspěvků za účelem financování sdružení a jeho projektů,
 +
 +k)spolupráce se subjekty, které sledují slučitelné cíle.
 +
 +Čl. 3
 +Členství ve spolku
 +
 +1)Členem spolku se může stát každá fyzická či právnická osoba, která se chce účastnit prací naplňujících cíle spolku.
 +
 +2)Členství ve spolku je zcela dobrovolné a vzniká zapsáním do seznamu členů.
 +
 +3)Zájemce o členství se od doby podání přihlášky do okamžiku zapsání do seznamu členů označuje jako čekatel členství.
 +
 +4)O vzniku členství rozhoduje rada. Při rozhodování vezme v úvahu technické možnosti připojení nového člena na komunikační infrastrukturu spolku. Případné zamítnutí žádosti o přiznání členství nemusí rada zdůvodňovat.
 +
 +5)Člen spolku má právo podat písemně žádost o zrušení nebo pozastavení členství. Při pozastaveném členství nemá povinnost platit pravidelné členské příspěvky a nemá právo využívat produkty spolku.
 +
 +6)Členství zanikne vyškrtnutím ze seznamu členů spolku.
 +
 +7)Členství ve spolku končí:
 +
 +a)vystoupením člena ze spolku,
 +
 +b)rozhodnutím valné hromady o vyloučení člena,
 +
 +c)úmrtím člena,
 +
 +d)zánikem člena - právnické osoby,
 +
 +e)zánikem spolku,
 +
 +f)uplynutím posledního dne lhůty, která byla radou písemně dodatečně stanovena členovi k zaplacení dlužných členských příspěvků,​ jestliže vyzvaný člen v této lhůtě dlužné členské příspěvky nezaplatil.
 +
 +8)Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže člen spolku zvlášť závažným způsobem porušuje svoje povinnosti člena, nebo poškozuje dobré jméno spolku, přestože byl na porušování svých povinností a na možnost vyloučení ze spolku písemně upozorněn radou.
 +
 +Čl. 4
 +Práva a povinnosti člena
 +
 +1)Člen spolku má právo:
 +
 +a)účastnit se jednání valné hromady, hlasovat na ní a vznášet návrhy,
 +
 +b)volit a být volen do orgánů spolku,
 +
 +c)nechat se při jednání valné hromady zastupovat jiným členem,
 +
 +d)využívat,​ za podmínek stanovených radou, produkty spolku (připojení k síti a Internetu, konzultace, organizační a technická podpora aj.),
 +
 +e)navrhovat kontrolu činnosti spolku kontrolorovi,​
 +
 +2)Člen spolku má povinnost:
 +
 +a)respektovat a dodržovat stanovy spolku, jakož i všechny vnitřní předpisy a rozhodnutí orgánů spolku,
 +
 +b)platit ve stanovených lhůtách členské příspěvky,​
 +
 +c)oznamovat změny údajů vedených v seznamu členů spolku; tyto změny je člen povinen oznámit spolku do 7 dnů ode dne, kdy nastaly,
 +
 +d)je-li členem právnická osoba, je povinna delegovat zástupce, který bude jednat jejím jménem.
 +
 +Čl. 5
 +Orgány spolku
 +
 +1)Valná hromada
 +
 +a)valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena všemi členy spolku; valnou hromadu svolává rada spolku nejméně jednou ročně s přesahem maximálně dvou měsíců; rada však svolá valnou hromadu kdykoliv, požádá-li o to alespoň třetina všech členů nebo kontrolor spolku, a to nejpozději do jednoho měsíce,
 +
 +b)valná hromada se svolává rozesláním pozvánky všem členům spolku elektronickou nebo papírovou poštou nejméně 14 dní předem; součástí pozvánky je i návrh programu,
 +
 +c)valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, nestanoví-li tyto stanovy jinak, a při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy,
 +
 +d)zástupce nepřítomného člena se při prezentaci prokáže plnou mocí k zastupování;​ po předložení plné moci je zastoupený považován za přítomného,​
 +
 +e)valná hromada je vždy schopna usnášení;​ pokud je na valné hromadě méně než 20% členů je možné projednat jen program oznámený v pozvánce na tuto valnou hromadu,
 +
 +f)valnou hromadu vede předsedající určený radou,
 +
 +g)na valné hromadě je nejprve zvolen ověřovatel a poté je po případném doplnění schválen program; jednání valné hromady jsou neveřejná;​ z každého zasedání vyhotoví předsedající zápis, který spolupodepíše zvolený ověřovatel,​
 +
 +h)výhradně valné hromadě přísluší
 +
 +1. volit z členů rovnou, přímou a tajnou volbou členy rady na dobu tří let,
 +
 +2.volit z členů rovnou, přímou a tajnou volbou kontrolora na dobu tří let,
 +
 +3.odvolávat tajným hlasováním členy rady nebo kontrolora spolku,
 +
 +4.schvalovat výši a četnost všech příspěvků podle návrhu rady,
 +
 +5.schvalovat roční plán výdajů na činnost spolku,
 +
 +6.měnit stanovy, v tom případě rozhoduje valná hromada třípětinovou většinou hlasů přítomných členů,
 +
 +i)valné hromadě dále přísluší
 +
 +1. schvalovat zprávu rady o hospodaření a zprávu kontrolora o revizihospodaření za uplynulý kalendářní rok,
 +
 +2. v případě zániku spolku rozhoduje o provedení likvidace a o naložení s majetkem a likvidačním zůstatkem,
 +
 +3. rozhodovat ve všech dalších věcech, které jsou jí vyhrazeny těmito stanovami, vnitřními předpisy, nebo pokud o rozhodnutí požádá rada.
 +
 +2)Rada
 +
 +a)rada je výkonným orgánem spolku a je nejméně tříčlenná,​
 +
 +b)radě přísluší
 +
 +1. ze svých členů volit a odvolávat předsedu spolku,
 +
 +2.přijímat vnitřní předpisy spolku ve všech věcech s výjimkou otázek výhradně svěřených do pravomoci valné hromady,
 +
 +3.rozhodovat o přijetí nových členů spolku a navrhovat valné hromadě jejich vyloučení,​
 +
 +4.vést seznam členů spolku jakož i jeho podpůrné evidence,
 +
 +5.spravovat majetek spolku,
 +
 +c)radě dále přísluší
 +
 +1.svolávat valnou hromadu a určovat jejího předsedajícího,​
 +
 +2.podávat valné hromadě zprávu o výsledcích hospodaření,​
 +
 +3.provádět další činnosti určené radě těmito stanovami, nebo vnitřními předpisy,
 +
 +4.činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti spolku, jakož i provádět další činnost, pokud tato nepřísluší jiným orgánům spolku,
 +
 +d)zasedání rady svolává předseda spolku zpravidla jedenkrát měsíčně,​ nejméně však jedenkrát za tři měsíce,
 +
 +e)rada rozhoduje prostou většinou všech hlasů; rada je schopna usnášení jsou-li přítomni alespoň 3 členové rady,
 +
 +f)rozhodnutí rady jsou písemná, opatřená podpisy přítomných členů rady,
 +
 +g)rada umožní všem členům spolku nahlížet do zápisů z členských schůzí a rozhodnutí rady, kontrolorovi pak kontrolu účetnictví a dalších materiálů souvisejících s činností spolku.
 +
 +3)Předseda
 +
 +a)předseda je statutárním zástupcem spolku; zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem ve všech věcech, respektujíce rozhodnutí rady nebo valné hromady,
 +
 +b)předseda je oprávněn činit v době mezi zasedáními rady veškerá opatření a rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti spolku, s výjimkou těch, která jsou stanovami vyhrazena valné hromadě.
 +
 +4)Kontrolor
 +a)kontrolor je revizním a kontrolním orgánem spolku,
 +
 +b)kontrolor vykonává kontrolní činnost v oblasti hospodaření spolku, zejména účetnictví a financí, jakožto i kontrolu ostatních činností spolku; rada je povinna poskytnout kontrolorovi veškeré materiály související s činností spolku,
 +
 +c)alespoň jednou ročně provádí revizi účetnictví a valné hromadě předkládá zprávu o kontrole hospodaření spolku za uplynulý kalendářní rok.
 +
 +5)Společná ustanovení o orgánech spolku
 +
 +a)funkce v orgánech spolku jsou čestné,
 +
 +b)za výkon funkcí v orgánech spolku přísluší pouze náhrada hotových výdajů,
 +
 +c)funkce kontrolora a člena rady jsou neslučitelné.
 +
 +Čl. 6
 +Odborné komise
 +
 +1)Odborné komise (dále jen „komise“) jsou expertními poradními orgány, které zřizuje valná hromada nebo rada spolku k řešení a posuzování odborné nebo speciální problematiky.
 +
 +2)Okruhy působnosti a úkoly určuje orgán, který komisi ustanovil. Tentýž orgán rozhodne i o počtu členů komise, jejím personálním obsazení i jejím zrušení.
 +
 +3)Komise sama volí ze svého středu zástupce, který řídí její práci a zastupuje ji při jednání s jejím zřizovatelem.
 +
 +4)Doporučení odborných komisí nejsou pro jejich zřizovatele závazná.
 +
 +5)Po celou dobu existence spolku existuje i komise „Komunikační infrastruktura”
 +
 +a)úkolem této komise je řídit vznik, rozvoj, provozní podmínky, a další parametry počítačové sítě spolku,
 +
 +b)komise je tvořena předsedou spolku a čtyřmi členy, volenými valnou hromadou; valná hromada zvolí i náhradníky pro případ, kdy se člen komise nemůže dlouhodobě účastnit její práce, rezignuje, nebo ukončí členství,
 +
 +c)tato komise je poradním orgánem rady,
 +
 +d)pokud se rada rozhodne nerespektovat doporučení této komise, je povinna předložit toto své rozhodnutí ke schválení valné hromadě; do rozhodnutí valné hromady se musí zdržet všech nevratných kroků v příslušné oblasti.
 +
 +Čl. 7
 +Zásady hospodaření
 +
 +1)Spolek hospodaří se svým majetkem, jehož zdrojem jsou zejména:
 +
 +a)členské příspěvky
 +
 +1.pravidelný členský příspěvek,​
 +
 +2.jednorázový vstupní příspěvek,​
 +
 +b)dary a jiná plnění fyzických a právnických osob,
 +
 +c)příjmy z činností při naplňování cílů spolku,
 +
 +d)výnosy z majetku,
 +
 +e)příjmy z jiných finančních zdrojů.
 +
 +2)Tyto zdroje jsou používány výhradně v souladu s předmětem činnosti sdruženía k zajištění jeho provozu.
 +
 +3)Cílem činnosti spolku není dosažení zisku. Přebytek hospodaření se použije v následujícím období podle rozpočtu schváleného radou.
 +
 +4)Hospodaření spolku se řídí vnitřními předpisy spolku a obecně závaznými právními předpisy.
 +
 +5)Účetní závěrka za uplynulý kalendářní rok musí být projednána radou nejpozději do konce února následujícího roku.
 +
 +6)Zprávu o výsledcích hospodaření za uplynulé období předkládá rada ke schválení valné hromadě.
 +
 +Čl. 8
 +Závěrečná ustanovení
 +
 +1)Pro svou činnost vydá spolek minimálně tyto interní předpisy
 +
 +a)organizační řád – řeší pravomoci orgánů, jejich odpovědnost a způsob spolupráce,​
 +
 +b)jednací řád – určuje jak jednají a rozhodují orgány spolku,
 +
 +c)provozní řád počítačové sítě – upřesňuje etiku chování na počítačové síti
 +
 +2)Ukončením členství končí i činnost v orgánech spolku.
 +
 +3)Členy první rady spolku jsou členové přípravného výboru.
Tisk/export