Jak_podat_žádost_o_udělení_individuálního_oprávnění_k_využívání_rádiových_kmitočtů

=Žádost o nové io = - Formuláře A a P http://www.ctu.cz/ctu-informuje/jak-postupovat/radiove-kmitocty/podani-zadosti-o-individualni-opravneni.html

- Obchodní rejstřík (pokud se žádá poprvé)

- Potvrzení o zaplacení správního poplatku http://www.ctu.cz/ctu-online/poplatky-vybirane-ctu/spravni-poplatky.html

Žádost o individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů se posílá poštou s náležitostmi na adresu Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, poštovní adresa: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025.

Správní poplatek za žádost o vydání nového individuálního oprávnění podle § 5 odst. 1a 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 5000,- Kč zašlete na účet:

číslo: 3711-60426011/0710, vedený u ČNB Praha, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1,

Při platbě se uvede konstantní symbol 1148 (bankovním převodem) nebo 1149 (pro platbu poštovní poukázkou).

Variabilní symbol se uvede takto: při žádosti o nové oprávnění ve tvaru 10xxxxxx, kde za xxxxxx se dosadí prvních 6 znaků z IČ nebo rodného čísla, uváděného v žádosti; při žádosti o změnu oprávnění ve tvaru 10yyyyyy, kde za yyyyyy se dosadí číslo oprávnění.

Kopie dokladu o zaplacení správního poplatku (nemusí být ověřená) se přiloží k žádosti. Další informace a sazebník správních poplatků zde.

=Změna io např. z 2x40MHz 20ATPC na 56MHz 10ATPC=

Máme 11GHZ spoj s 56MHz a pro něj dvě io s 40MHz a tak se nabízí to změnit za správní poplatek 500Kč. Jenže takové změna není možná a zákon nutí žádat o nové io za 5000Kč. Jde pouze ty dvě staré io zrušit - zdarma - a pak požádat o nové io s novými parametry.

Toto je popsáno § 19 odst. 1 písm. d) zákona 127/2005 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127

=Zrušení i.o.= Věc: Žádost o zrušení stávajícího individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Dobrý den,

 žádáme o zrušení i.o. č.XXXXXX/RR.

Případnou dobropisovanou částku prosím pošlete na účet XXXXXX/2010 . S pozdravem

Tisk/export